شرم باران سریال مخاطب سریالی تلویزیون

شرم: باران سریال مخاطب سریالی تلویزیون کارگردان تلویزیون کارگردانی شرایط مالی کارگردان فیلم کامبیز دیرباز